Certification

Registered Company
in Thailand

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4
Certificate : BASIC SHEET LEAD 

ใบอนุญาติประกอบโรงงาน โรงงานผลิตตะกั่ว โรงงานผลิตตะกั่วในประเทศไทย
ใบรับรองผ่านหลักสูตรการทำห้องกันรังสี จากประเทศอังกฤษ

Test Report 
ASTM-E283
ISO 9001:2015

การทดสอบการรั่วไหลของอากาศ
Automatic Airtight Door ที่ +-75PA Air Leakage
ผ่านมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001:2015

ผลทดสอบการรั่วไหลของลม ในประตู Airtight
มาตรฐาน IOS

Customer and Client

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
โรงพยาบาลในเครือกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลเปาโล
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลวิชัยเวช
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี
โรงพยาบาลเอเชีย
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์
โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลพระรามเก้า
โรงพยาบาลในเครือสมิติเวช
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลวิมุต
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลเทพปัญญา
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
โรงพยาบาลสุโขทัย