Laboratory

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Laboratory ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือรู้จักกันในชื่อ ห้องแลป ทางทีมออกแบบ Hospital Renovation ได้เลือกใช้วัสดุเกรด
ที่ใช้ทำห้องปฏิบัติการ พร้อมงานระบบปรับอากาศเพื่อความสะอาด
และเพิ่มความเป็นมาตรฐานของการทำงาน ระยะการทำงาน ที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้ครบครัน เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานจริง
พร้อมปิดผิวด้วยวัสดุป้องกันแบคทีเรีย

ออกแบบห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงพื้นที่ห้องแลป ออกแบบตกแต่งภายในโรงพยาบาล
ออกแบบห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงพื้นที่ห้องแลป ออกแบบตกแต่งภายในโรงพยาบาล
ออกแบบห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงพื้นที่ห้องแลป ออกแบบตกแต่งภายในโรงพยาบาล

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion