ห้องพักผู้ป่วยกลืนแร่

VIP Room Type A

1 ในรูปแบบการตกแต่งภายในพื้นที่ VIP Room Type A
หรือห้องพักผู้ป่วยกลืนแร่ ทางทีมออกแบบของ Hospital Renovation
ได้แนวความคิดในการตกแต่งพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ต้องอยู่ภายในห้องพักเป็นเวลานาน จึงออกแบบให้ภายในห้องมีโทนสีสบายตา มีการแบ่งพื้นที่สำหรับพื้นที่พักผู้ป่วยและพื้นที่สำหรับพักผ่อนอย่างชัดเจน เพื่อที่จะสะดวกแก่การใช้งานและเน้นการพักผ่อนของผู้ป่วย

ออกแบบตกแต่งห้องพักผู้ป่วย ปรับปรุงวอร์ดผู้ป่วย ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล
ออกแบบวอร์ด ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล
ออกแบบตกแต่งห้องพักผู้ป่วย ปรับปรุงวอร์ดผู้ป่วย ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล
ออกแบบตกแต่งห้องพักผู้ป่วย ปรับปรุงวอร์ดผู้ป่วย ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion