About Us

ออกแบบคลินิกเสริมความงาม ปรับปรุงตกแต่งคลินิกหัตถการออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล

HOSPITAL RENOVATION CO.,LTD

ออกแบบตกแต่งภายในโรงพยาบาล

ออกแบบตกแต่งภายในโรงพยาบาล จัดจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ อาทิ ประตู หน้าต่าง
รวมถึงอุปกรณ์กันรังสี เพื่อให้การออกแบบและการใช้งานภายในพื้นที่โรงพยาบาล
เต็มไปด้วยความปลอดภัย และการใส่ใจในบริการจากเรา

ออกแบบตกแต่งห้องพักผู้ป่วย ปรับปรุงวอร์ดผู้ป่วย ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion

What We Do

HOSPITAL DESIGN

CLINIC DESIGN

AUTOMATIC DOOR

PROJECTS
0 +
OUR CUSTOMER
0 +
EXPERIENCES
0 +