Installation Service

ติดตั้งและซ่อมแซม พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน
เพื่อความเหมาะสมในพื้นที่บริเวณต่างๆ ภายใน
คลินิก-โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลประเภทต่างๆ

Installation Automatic Door

Installation Automatic Door

Prapokklao Hospital , Chanthaburi

Installation Furniture Built-in

Installation Furniture Built-in

Yala Hospital

Lab Furniture

Lab Furniture

Ward Furniture

Ward Furniture

Furniture and Built-in

เฟอร์นิเจอร์สำหรับวอร์ด หรือห้องแลปในโรงพยาบาล สามารถสั่งออกแบบ ผลิต และติดตั้งได้ตามต้องการ พร้อมบริการให้คำปรึกษา วัดพื้นที่หน้างานก่อนเริ่มงานผลิตจริงทุกครั้ง เพื่อการใช้งานจริงในแต่ละหน่วยงาน

Hospital Renovation Co.,Ltd

DESIGN FOR SAFETY