VIP Room Type B

ห้องพักผู้ป่วยกลืนแร่

อีก 1 รูปแบบของการตกแต่งภายในพื้นที่ VIP Room Type B
หรือห้องพักผู้ป่วยกลืนแร่ ทางทีมออกแบบ Hospital Renovation
ยังคงนำแนวความคิดในการแบ่งพื้นที่ใช้งานมาใช้ในรูปแบบนี้เช่นกัน
เพียงแต่ปรับการใช้วัสดุ สีและแสงสว่างที่จะใช้ภายในพื้นที่
เพื่อให้ความรู้สึกในการเข้าใช้งานของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน

ออกแบบตกแต่งห้องพักผู้ป่วย ปรับปรุงวอร์ดผู้ป่วย ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล
ออกแบบตกแต่งห้องพักผู้ป่วย ปรับปรุงวอร์ดผู้ป่วย ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล
ออกแบบตกแต่งห้องพักผู้ป่วย ปรับปรุงวอร์ดผู้ป่วย ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion